Escuchar

Curs de relacions entre empresa turística i consumidors

Contenido en el idioma por defecto

 

Dates i horaris
Del 7 a l’11 de setembre de 2020, de dilluns a divendres de 17 a 20 hores
Hores

25 hores (15 hores presencials i 10 hores de treball de l’alumne).

Nombre d'alumnes
 60 alumnes
Lloc

Ca n'Oleo o edifici Sa Riera

 Llengües vehiculars
castellà i català
 Crèdits ECTS
en tràmit
Preu
Membres de la comunitat universitària, estudiants, desocupats i jubilats: 48 euros. Altres col·lectius: 69 euros Vegeu +info
Matrícula

 Programa per descarregar 

Introducció

En aquest curs s'analitzen les relacions entre el consumidor i les empreses turístiques posant l'accent principalment en els contractes que les ordenen i el marc legal que regula les interaccions que generen els principals serveis turístics.

També s'analitzaran algunes relacions entre empresaris que permeten configurar el mercat i la comercialització turística tal com la coneixem.

Òbviament es farà referència a l'impacte de la COVID-19 en alguns d'aquests contractes, que es tradueix en cancel·lacions i resolucions contractuals.

S'intenta difondre aquesta cultura de protecció del consumidor, sense oblidar que l'equilibri entre drets i deures és un objectiu a perseguir pel nostre ordenament jurídic en benefici del mercat i dels seus operadors.

Destinataris

Estudiants dels graus de Dret, Economia i Turisme i les dobles titulacions de les facultats de Dret, Turisme i Economia i Empresa, funcionaris del Govern i públic general interessat en la matèria.

Objectius

a) Entendre el marc legal de protecció dels consumidors

b) Entendre les normes que regulen l'activitat empresarial

c) Entendre determinats contractes i clàusules

d) Analitzar l'estat actual de la protecció del consumidor des de diverses perspectives i casos.

Continguts

7 de setembre (3h):

Lliçó inaugural: constitució econòmica, consumidors i empresa: drets constitucionals davant el mercat i el turisme

Dr. Luis Gordillo, Universitat de Deusto (1 h)

El paper de les entitats bancàries i els seus contractes en l'activitat turística

Sra. Iciar Escuin, Banc de Sabadell, i Sr. Amador Antich, UIB (2 h)

8 de setembre (3 h):

La protecció del consumidor turista

Dr. Anselmo Martínez, Dr. Antonio Conde i Dr. Joan Franch, UIB (2 h)

El model 170: el consumidor empresari i les estades vacacionals

Sra. Rocío Garnacho, UIB (1 h)

9 de setembre (3 h)

Turisme rural: qüestions a tenir en compte

Dr. Joan Antoni Vives, UIB (1 h)

Assegurances turístiques: qüestions pràctiques a tenir en compte

Sr. Carles Lluch, corredor d'assegurances (1 h)

Novetats en matèria de pagaments en línia i protecció de dades

Dr. José Luis Mateo, UIB (1 h)

10 de setembre (3 h)

L'OEPM davant l'activitat i l'empresa turística

Sra. Mónica Castilla, OEPM (1,5 h)

El concurs de creditors i el sector turístic

Dra. Petra Thomàs, UIB (1,5 h)

11 de de setembre 3 h

La protecció del consumidor turista a les Illes Balears

Sr. Jesús Cuartero, Direcció General de Consum del GOIB (1,5 h)

La CNMC: actuacions en protecció de l'eficiència del mercat turístic i els turistes

Sra. Pilar Canedo, CNMC (1,5 h)

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques, anàlisi de contractes i casos pràctics. Lliurament de materials per al seu estudi i explicació

Treball autònom i a distància amb els diversos materials i lectures que s'aportaran (10 h).

Coordinació: Dr. Joan Franch Fluxà, professor contractat doctor, Departament de Dret Privat

Professorat

Departament de Dret Privat de la UIB:

Dr. Anselmo Martínez, professor titular d’universitat

Dr. Antonio Conde, professor titular d’universitat

Dra. Petra Thomàs, professora titular d’universitat 

Dr. José Luis Mateo, professor contractat doctor

Dr. Joan Antoni Vives, professor contractat doctor

Sra. Rocío Garnacho, professora ajudant

Sr. Amador Antich, professor associat

Dr. Joan Franch Fluxà, professor contractat doctor

Professorat extern:

Dr. Luis Gordillo Pérez, professor titular de Dret Constitucional, Universitat de Deusto

Sra. Mónica Castilla Baylos, cap de l’àrea de difusió, comunicació i relació amb l’empresa de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Sra. Iciar Escuin Hermosilla, directora de Regulació i Compliment del Banc de Sabadell

Sra. Pilar Canedo, comissària de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)

Carles Lluch, corredor d’assegurances, director tècnic de Lluch & Juelich Correduría

Sr. Jesús Cuartero, responsable de la Junta Arbitral de Consum del Govern de les Illes Balears.

Avaluació

Els alumnes han d'elaborar un treball amb la descripció i anàlisi de la problemàtica d'un cas o tema plantejat a les classes i els materials lliurats, amb una extensió màxima de tres pàgines (Estafis New Roman 12 a un espai i mig).

Preu

48 euros:

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats a titulacions oficials universitàries d'altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar una còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats a universitats estrangeres heu d'enviar la documentació en català, castellà o anglès per verificar que hi estau matriculats.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar un certificat que estau desocupats un mes abans que comenci el curs.

— Jubilats: heu de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 69 euros

El cost real per persona d'aquest curs és de 140 euros.

Matrícula